Regulamin konkursu - Beautymedica Katowice

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Pokaż, jak przygotowujesz się do Świąt i wygraj zestaw kosmetyków Diego Dalla BioEnergy o wartości 294zł i Zabieg na ciało CUSTOM COUTURE COD AGE PARIS – Luksusowy zabieg o wartości 400zł”

 „Konkurs”

§ 1 Postanowienia ogólne

Konkurs „Pokaż, jak przygotowujesz się do Świąt i wygraj zestaw kosmetyków Diego Dalla BioEnergy o wartości 294zł i Zabieg na ciało CUSTOM COUTURE COD AGE PARIS – Luksusowy zabieg o wartości 400zł” (zwany dalej “Konkursem”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej “Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Organizatorem „Pokaż, jak przygotowujesz się do Świąt i wygraj zestaw kosmetyków Diego Dalla BioEnergy o wartości 294zł i Zabieg na ciało CUSTOM COUTURE COD AGE PARIS – Luksusowy zabieg o wartości 400zł”  (dalej „Konkurs”) jest Beauty Medica ul. Józefowska 135a, Katowice, NIP 6342874432 dalej „Organizator”.

Beauty Medica jest administratorem konta w serwisie społecznościowym na którym ogłoszono konkurs.

Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu Beauty Medica Wrocław na Facebooku.

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs opiera się na wyłonieniu 1 zwycięzcy spośród osób, które wysłały zdjęcie w ramach konkursu „Pokaż, jak przygotowujesz się do Świąt i wygraj zestaw kosmetyków Diego Dalla BioEnergy o wartości 294zł i Zabieg na ciało CUSTOM COUTURE COD AGE PARIS – Luksusowy zabieg o wartości 400zł” w dniach 14.12.2022 – 21.07.2022, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.

Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.

Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

§ 2 Uczestnicy

W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:
a. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,
b. posiadają konto w serwisie Facebook,
c. Wysłały zdjęcie do konkursu do Beauty Medica Wrocław „Pokaż, jak przygotowujesz się do Świąt i wygraj zestaw kosmetyków Diego Dalla BioEnergy o wartości 294zł i Zabieg na ciało CUSTOM COUTURE COD AGE PARIS – Luksusowy zabieg o wartości 400zł” w dniach 14.12.2022 – 21.12.2022 Beauty Medica zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 1-7 (zwane dalej „Uczestnikami”).

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

Osoby, które wezmą udział w konkursie a nie zostaną laureatami nagrody, co równoznaczne jest z niewygraniem nagrody zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny wobec Organizatora. Jak też z tego powodu nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na fun page’u oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady konkursu.

Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody Zwycięzcy.

Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zdjęcie do Beauty Medica Wrocław w tematyce konkursu „Pokaż, jak przygotowujesz się do Świąt i wygraj zestaw kosmetyków Diego Dalla BioEnergy o wartości 294zł i Zabieg na ciało CUSTOM COUTURE COD AGE PARIS – Luksusowy zabieg o wartości 400zł”,

Termin trwania konkursu,§ 3 ust. 1 Regulaminu, zostaje określony od dnia 14.12.2022 do dnia 21.12.2022 do godziny 23:59

Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na stronie https://bemedica.pl/ przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.

Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebooku związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem strony https://bemedica.pl/, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Beauty Medica, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

§ 4 Nagrody

Nagrodą dla Laureata Konkursu jest zestaw kosmetyków Diego Dalla BioEnergy o wartości 294zł i Zabieg na ciało CUSTOM COUTURE COD AGE PARIS – Luksusowy zabieg o wartości 400zł

W zestaw kosmetyków Diego Dalla BioEnergy wchodzą:

  1. BIOENERGY KREMOWY PEELING REGENERUJĄCY – REGENERATING BALM SCRUB
  2. BIOENERGY KREM SUPER NAWILŻAJĄCY (PF57601) – SUPER-MOISTURISING CREAM – 250 ml AKSAMITNY I ODŻYWCZY Z OLEJEM Z TAHITAŃSKIEGO MONOI

Organizator ponosi koszty podatku od wygranej w konkursie.

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

Informacja o Laureacie Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska ( także pseudonimu – jeżeli takiego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 22.12.2022r. na profilu Beauty Medica medycyna estetyczna depilacja laserowa. Dodatkowo Laureat zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem www.facebook.pl.

Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie na podstawie wyboru przez komisję.

§ 6 Wydanie nagród Laureatom

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie przez oznaczenie na serwisie Facebook, a następnie tak oznaczony Zwycięzca w terminie do 72 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą serwisu Facebook prywatną wiadomość poprzez opcję „Wyślij wiadomość” dostępną na Profilu profilu Beauty Medica Wrocław znajdującej się na stronie: www.facebook.pl. https://www.facebook.com/Beauty-Medica-Wroc%C5%82aw-1533020616955584

Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest podać w prywatnej wiadomości: imię, nazwisko, oraz numer telefonu.

Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

O sposobie odbioru Nagrody, zwycięzca zostanie poinformowany w prywatnej wiadomości otrzymanej za pośrednictwem serwisu Facebook, o której mowa powyżej, jednakże zwycięzca, aby odebrać Nagrodę w ustalony według zdania poprzedzającego sposobu, zobowiązany jest udokumentować podane dane personalne w celu potwierdzenia tych danych.

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie https://bemedica.pl/ w terminie od dnia 14.12.2022r. do dnia zakończenia konkursu tj. 21.12.2022r.

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.